中文在线www.ChineseAll.com 中文数字出版领导者

Home/Contract Writers

According to requirements of the Copyright Law of the People’s Republic of China, ChineseAll (www.ChineseAll.com) adopts the way of “authorization before dissemination”, and has obtained copyright authorization of more than 2,000 famous writers including Yu Qiuyu and Zhang Kangkang, as well as over 2 million internet writers. ChineseAll strictly follows the authorization, uses digital copyright in reasonable and legitimate ways, and helps writers to take digital library resources to broader fields.

签约名家

Part of the Contract Writers (in no particular order)

 • Ba Jin
 • Zhang Henshui
 • Ji Xianlin
 • Ding Ling
 • Cao Yu
 • Guo Moruo
 • Xia Yan
 • Mo Yan
 • Wang Guozhen
 • Huo Da
 • Liang Heng
 • Qian Gang
 • Jiang Zilong
 • Zhang Kangkang
 • Wang Xiaobo
 • Deng Youmei
 • Xiao Fuxing
 • Wu Danru
 • Wen Ruian
 • Li Peifu
 • Fan Xiaoqing
 • Zhao Benfu
 • Guan Renshan
 • Liu Qingbang
 • Fu Peirong
 • Zhou Meisen
 • Ye Yonglie
 • Liu Zhaolin
 • Xu Kaizhen
 • Tang Datian
 • Eryue He
 • Yu Qiuyu
 • Wang Liqun
 • Li Yinhe
 • Hong Shaoguang
 • Liu Cixin
 • Huang Beijia
 • Zhou Rui
 • Lin Songying
 • Li Cunbao
 • Tao Chun
 • Hai Yan
 • Zhang Baorui
 • Zhang Xiaoyun
 • Gao Ruifeng
 • Liu Liu
 • Shi Zhongshan
 • Zhou Dedong
 • Shangguan Wuye
 • Hongniangzi
 • Deng Ke
 • Shen Zuitian
 • Anni Baobei
 • Shunjian Qingcheng
 • Xiaodan Dingdong
 • Li Xin
 • Renhaizhong
 • Shen Cangmei
 • Qingkong Lanxi
 • Mi Bao
 • Ye Zi
 • Miao Juan
 • Liulianzi
 • Hong Fang
 • Wang Qiang
 • Wu Ang
 • Su Qin
 • Xiao Donglou
 • Tong Xin’er
 • Qingshan Luotuo
 • Rao Xueman
 • Ming Xiaoxi
 • Mao Dun
 • Li Guowen
 • Le Jia
 • Zeng Zihang
 • Feng Xiaogang
 • Keigo Higashino
 • Chen Zhongshi
 • Liu Rendao
 • Junzi Yize
 • Zhao Defa
 • Xu Chunqiao
 • Liang Xiaosheng
 • Wen Quanjie
 • Xia Qixi
 • Yu Duoduo
 • Yin Qian
 • .....